VARLIK BARIŞI İLE İLGİLİ TÜM MERAK ETTİKLERİNİZ BURDA

09.08.2022 tarihi itibariyle de Varlık Barışı uygulamasına ilişkin 1 nolu Genel Tebliği yayımlanmıştır. Söz konusu tebliğe göre Yurtdışında bulunan varlıklar için Gerçek ve Tüzel kişiler tarafından, Yurtiçinde bulunan varlıklar için Gelir veya kurumlar Vergisi mükelleflerince veya Gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefiyeti bulunmayanlarca bildirilmesi halinde bildirimde bulunulan varlıklara isabet eden tutarlara ilişkin hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır. 1-YURTDIŞINDA BULUNAN VARLIKLARIN BİLDİRİLMESİ: -Gerçek ve Tüzel kişilerce yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının madde hükümleri çerçevesinde 31.03.2023 tarihine kadar Türkiye deki banka veya aracı kurumlara bildirilmesi şarttır. -Bildirime konu edilen varlıkların bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda mevcut yada yeni açılan hesaba transfer edilmesi şarttır. Türkiye’ye getirilmekten maksat; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının fiziki olarak Türkiye’ye getirilmesi veya bu varlıkların Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesidir. -Gerçek ve Tüzel kişilerce Yurtdışında bulunan söz konusu varlıklar ,05.07.2022 tarihinden 31.03.2023 tarihine kadar bankalara veya aracı kurumlara bildirilecektir. Söz konusu varlıklara ilişkin vergi dairelerine herhangi bir beyanda bulunulmayacaktır. -Banka veya aracı kurumlar tarafından, bildirimde bulunanlardan bildirime konu edilen varlıklara ilişkin olarak herhangi bir belge istenilmeyecektir. -Banka veya aracı kurumlar bildirilen varlıkların değerleri üzerinden: 05.07.2022 ile 30.09.2022 tarihleri arasında yapılan bildirimler için %1 01.10.20222 ile 31.12.2022 tarihleri arasında yapılan bildirimler için %2 01.01.2023 ile 31.03.2023 tarihleri arasında yapılan bildirimler için %3, oranında peşin olarak tahsil edecekleri vergiyi bildirimi izleyen ayın 15.günü akşamına kadar bağlı bulundukları vergi dairesine beyan edecek ve aynı süre içerisinde söz konusu vergiyi sorumlu sıfatı ile ödeyecektir. -Yurt dışında bulunan ve madde kapsamında bildirime konu edilen varlıkların, Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlardaki hesaplara transfer edildiği veya yurt dışından getirilerek bu hesaplara yatırıldığı tarihten itibaren en az bir yıl süreyle bu hesaplarda tutulması halinde, bildirilen varlıkların değeri üzerinden madde kapsamında uygulanması gereken vergi oranı %0 olarak dikkate alınacaktır.

-YURTİÇİNDE(TÜRKİYE’DE) BULUNAN VARLIKLARIN BİLDİRİLMESİ: -Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan, ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, 31/3/2023 tarihine (bu tarih dâhil) kadar vergi dairelerine beyan yolu ile bildirimde bulunabilecek. – Gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanların da Türkiye’de bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazları için beyanda bulunmak suretiyle madde hükmünden yararlanabilmeleri mümkündür.
Bu kişilerin taşınmazlar dışındaki varlıklarını beyan tarihi itibarıyla banka veya aracı kurumlarda açılan hesaplara yatırmaları ve bu durumu tevsik edici belgelerle kanıtlamaları zorunludur. -Yurtiçinde bulunan varlıkların bildirilmesinde bildirilen varlıkların değeri üzerinden %3 oranında vergi tarh edecektir. Bu şekilde hesaplanan vergi tarhiyatın yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenecektir

DAHA DETAYLI BİLGİ ALMAK İSTERSENİZ BENİ ARAYABİLİRSİNİZ.
MERVE ÇEVİK
0533 678 32 68

Tartışmaya Katıl

Compare listings

Karşılaştırmak